Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Các Bộ, ngành Trung ương

Các tài liệu

Sắp xếp : Tên | Ngày | Lần xem [ Tăng ]

Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006

hot!
Ngày đăng: 07/01/2010
Dung lượng: 96 kB
Số lần tải: 6818

Về việc ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch đối với cán bộ, công chức

Thông tư số 10 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP Thông tư số 10 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 310 kB
Số lần tải: 9162

Thông tư số 10 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Thông tư 04 của Bộ Nội vụ Thông tư 04 của Bộ Nội vụ

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 69.5 kB
Số lần tải: 30980

Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước

Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội ... Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội ...

hot!
Ngày đăng: 06/01/2010
Dung lượng: 89.5 kB
Số lần tải: 38158

Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003

TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo TT 89 về thu hồi chi phí đào tạo

hot!
Ngày đăng: 21/12/2009
Dung lượng: 36 kB
Số lần tải: 4853

TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ

hot!
Ngày đăng: 09/12/2009
Dung lượng: 132 kB
Số lần tải: 9543

Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thời hạn... Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thời hạn...

hot!
Ngày đăng: 02/12/2009
Dung lượng: 135.9 kB
Số lần tải: 8156

Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thờ ihạn,đăng ký tiền lương hàng năm đốivới công chức,viên chức

Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC

hot!
Ngày đăng: 02/12/2009
Dung lượng: 63.5 kB
Số lần tải: 19126

Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 244/2005/QĐ-TTG ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập

Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch,chuyển ngạch... Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch,chuyển ngạch...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 52.5 kB
Số lần tải: 58979

Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch,chuyển ngạch,chuyển loại công chức, viên chức

Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương ... Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 97.5 kB
Số lần tải: 13272

Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với cán bộ,công chức và viên chức

Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ... Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 52.5 kB
Số lần tải: 32760

Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên ... Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 75.5 kB
Số lần tải: 21838

Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời đối với cán bộ, công chức, viên chức

Thông tư 04 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ... Thông tư 04 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 112.5 kB
Số lần tải: 26305

Thông tư 04 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức,viên chức

Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm ... Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 71.5 kB
Số lần tải: 26675

Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ,công chức,viên chức

Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm ... Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm ...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 41 kB
Số lần tải: 24580

Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ,viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

Thông tư 79 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ,công chức, viên chức... Thông tư 79 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ,công chức, viên chức...

hot!
Ngày đăng: 01/12/2009
Dung lượng: 141.5 kB
Số lần tải: 4712

Thông tư 79 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ,công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang,cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước

Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập