Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục, CNTT

Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo

Email In PDF.

Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực

File đính kèm:
Download this file (66_TTLT[1].doc)66_TTLT[1].doc[ ]162 Kb
 

Thông tư số: 08/2012/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:   08 /2012/TT-BGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày  05 tháng 3  năm 2012

THÔNG TƯ

Ban hành Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm

giáo viên trung cấp chuyên nghiệpCăn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Theo kết luận của Hội đồng thẩm định và nghiệm thu Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp tại Biên bản họp Hội đồng ngày 31 tháng 7 năm 2011;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục,

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định Chuẩn nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ, cơ quan ngang bộ quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp, trường đại học, cao đẳng được giao nhiệm vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này./.


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

- Văn phòng Quốc hội (để báo cáo);                      
- UB VHGDTTN-NĐ Quốc hội (để báo cáo);

- Ban Tuyên giáo TW (để báo cáo);

- BT Phạm Vũ Luận (để báo cáo);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Kiểm toán nhà nước;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GD&ĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục NGCBQLCSGD.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển

File đính kèm:
Download this file (TT08-2012-chuan nghiep vu GV.doc)TT08-2012-chuan nghiep vu GV.doc[ ]136 Kb
 

Thông tư 13/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...

Email In PDF.

Thông tư 13/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT và trường THPT có nhiều cấp học

File đính kèm:
Download this file (TT13-2012.rar)TT13-2012.rar[ ]23 Kb
 

Thông tin tuyển sinh trường Đại học, Cao đẳng phía Nam năm 2016

Email In PDF.

A-Các Trường Đại học

1- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.vnuhcm.edu.vn

2- Trường Đại học Đồng Tháp - http://www.dthu.edu.vn

3- Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - http://hcmutrans.edu.vn

4- Trường Đại học Kiến trúc - http://www.uah.edu.vn

5- Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.ueh.edu.vn

6- Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmulaw.edu.vn

7- Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh - http:// www.buh.edu.vn

8- Trường Đại Học Nha Trang - http://www.ntu.edu.vn

9- Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmuaf.edu.vn

10- Trường Đại học Sài Gòn - http://www.sgu.edu.vn

11- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmute.edu.vn

12- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmup.edu.vn

13- Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phồ Hồ Chí Minh - http://www.upes.edu.vn

14- Trường Đại học Tài chính-Marketing - http://www.ufm.edu.vn

15- Trường Đại học Tiền Giang - http://www.tgu.edu.vn

16- Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.dhtdtthcm.edu.vn

17- Trường Đại học Tôn Đức Thắng - http://www.tdt.edu.vn

18- Trường Đại học Trà Vinh - http://www.tvu.edu.vn

19- Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmuc.edu.vn

20- Trường Đại học Y Dược Cần Thơ - http://www.ctump.edu.vn

21- Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.yds.edu.vn

22- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.ou.edu.vn

23- Học Viện Hàng Không Việt Nam - http://www.hocvienhangkhong.edu.vn

24- Trường Đại học Cần Thơ - http://www.ctu.edu.vn

25- Trường Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hui.edu.vn

26- Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.cntp.edu.vn

27- Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu - http://www.bvu.edu.vn

28- Trường Đại học Bình Dương - http://www.bdu.edu.vn

29- Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn - http://www.stu.edu.vn

30- Trường Đại học Công nghệ Thông tin Gia Định- http://www.giadinh.edu.vn

31- Trường Đại học Cửu Long - http://www.mku.edu.vn

32- Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng - http://www.lhu.edu.vn

33- Trường Đại học Dân lập Văn Lang - http://www.dhdlvanlang.edu.vn

34- Trường Đại học Hoa Sen - http://www.hoasen.edu.vn

35- Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hungvuong.edu.vn

36- Trường đại học Kinh tế Công Nghiệp Long An - http://www.daihoclongan.edu.vn

37- Trường Đại học Kinh tế Kỹ Thuật Bình Dương - http://ktkt.edu.vn

38- Trường Đại học Kinh tế-Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.uef.edu.vn

39- Trường Đại học Công Nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hutech.edu.vn

40- Trường Đại học Ngoại ngữ-Tin học Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.huflit.edu.vn

41- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng - http://www.hbu.edu.vn

42- Trường Đại học Quốc tế Miền Đông - http://www.eiu.edu.vn

43- Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn - http://www.siu.edu.vn

44- Trường Đại học Tân Tạo - http://www.ttu.edu.vn

45- Trường Đại học Tây Đô - http://www.tdu.edu.vn

46- Trường Đại học Văn Hiến - http://www.vhu.edu.vn

47- Trường Đại học An Giang - http://www.agu.edu.vn

48- Trường Đại học Đà Lạt - http://www.dlu.edu.vn

49- Trường Đại học Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh - http://hcmufa.edu.vn

50- Trường Đại học Thủy Lợi - Cơ sở 2 - http:// cs2.wru.edu.vn

51- Trường Đại học Giao thông Vận tải -Cơ sở 2 - http://www.utc2.edu.vn

52- Trường Đại học Thủ Dầu Một - http://www.thudaumot.edu.vn

53- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành - http://www.ntt.edu.vn

54- Trường Đại học Rmit Việt Nam - http://www.rmit.edu.vn

55- Trường Đại học Việt Đức - http://www.vgu.edu.vn

56- Trường Đại học Xây dựng Miền Tây - http://www.mtu.edu.vn

57- Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh -

http://www.hcmunre.edu.vn

58- Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long - http://www.vlute.edu.vn

B-Các Trường Cao đẳng

1- Trường Cao đẳng Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp - http://www.ctim.edu.vn

2- Trường Cao đẳng Bến Tre - http://www.cdbt.edu.vn

3- Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam bộ - http://www.cea.edu.vn

4- Trường Cao đẳng Công nghiệp Cao su - http://www.ric.edu.vn

5- Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức - http://www.tdc.edu.vn

6- Trường Cao đẳng công nghệ và Quản trị Sonadezi - http://www.sonadezi.edu.vn

7- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải 3 - http://www.hcmct3.edu.vn

8- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hcmct.edu.vn

9- Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.kthcm.edu.vn

10- Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại - http://www.ktdn.edu.vn

11- Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật Phú Lâm - http://www.ptec.edu.vn

12- Trường Cao đẳng Kinh tế -Kỹ thuật ViNaTex Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.vinatexcollege.edu.vn

13- Trường Cao đẳng Kinh tế-Tài chính Vĩnh Long - http://www.vcef.edu.vn

14- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - http://www.caothang.edu.vn

15- Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.lytc.edu.vn

16- Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai - http://www.dongnaiart.edu.vn

17- Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam Bộ - http://www.sac.edu.vn

18- Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 - http://www.rtc2.edu.vn

19- Trường Cao đẳng Sư phạm Trung Ương Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.cdsptw-tphcm.vn

20- Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan - http://www.tchq.edu.vn

21- Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.vhnthcm.edu.vn

22- Trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang - http://caodangytetg.edu.vn

23- Trường Cao đẳng Bách Việt - http://www.bachviet.edu.vn

24- Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.itc.edu.vn

25- Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Miền Nam - http://www.cdmiennam.edu.vn

26- Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn - http://www.daivietsaigon.edu.vn

27- Trường Cao đẳng Kỹ thuật-Công nghệ Vạn Xuân - http://www.vanxuan.edu.vn

28- Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn - http://saigonact.edu.vn

29- Trường Cao đẳng Viễn Đông - http://www.vido.edu.vn

30- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh - http://www.hiast.edu.vn

 

 

 

 

Quyết định số 853 của Thủ tướng chính phủ ngày 3 tháng 6 năm 2011 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên

Email In PDF.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 853/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỨC CHO VAY VÀ LÃI SUẤT CHO VAY ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác;
Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại văn bản số 5613/BTC-TCNH ngày 29 tháng 4 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Điều chỉnh mức cho vay quy định tại khoản 1, Điều 5, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Mức cho vay tối đa là 1.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

2. Điều chỉnh lãi suất cho vay quy định tại khoản 1, Điều 7, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên như sau: Lãi suất cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên là 0,65%/tháng.

3. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan có kế hoạch đảm bảo vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo mức điều chỉnh nêu trên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2011, thay thế Quyết định số 2077/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên và áp dụng đối với các khoản vay mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, ĐP, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5b).

THỦ TƯỚNGNguyễn Tấn Dũng

 
Trang 8 của 19