Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục, CNTT

Hướng dẫn của Bộ GDĐT về tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở GDPT và GDTX

Email In PDF.

Hướng dẫn 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở GDPT và GDTX

File đính kèm:
Download this file (tt4717_8987KTKD.doc)tt4717_8987KTKD.doc[ ]472 Kb
 

TT 61/2012 quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định CLGD

Email In PDF.

Thông tư quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục

File đính kèm:
Download this file (TT61-2012.doc)TT61-2012.doc[ ]204 Kb
 

TT 62/2012 quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường ĐH, CĐ và TCCN

Email In PDF.

Thông tư quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

File đính kèm:
Download this file (62TT-2012.doc)62TT-2012.doc[ ]228 Kb
 

Thông tư quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử...

Email In PDF.

Thông tư 53/2012 quy định về về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở GDMN, GDPT và GDTX

File đính kèm:
Download this file (53-TT-2012.doc)53-TT-2012.doc[ ]199 Kb
 

Thông tư số 34/2011/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp

Email In PDF.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 34/2011/TT-BGDĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 11  tháng 8  năm  2011

THÔNG TƯ

Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp


Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

Theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp tại Công văn số 4363/BKHĐT-TCTK ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2011. Thông tư này thay thế các Quyết định số 1114/QĐ-GDĐT ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Danh mục ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; Quyết định số 840/GD& ĐT ngày 17 tháng 3 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề đào tạo trong Danh mục ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp và Danh mục nghề đào tạo công nhân kỹ thuật, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 3607/GD-ĐT ngày 29 tháng 8 năm 1996 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung ngành đào tạo Kỹ thuật viên chỉnh hình trong Danh mục ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 01/1998/QĐ-BGD&ĐT ngày 08 tháng 01 năm 1998 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung Quyết định số 1114/QĐ-GDĐT ngày 04 tháng 5 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Danh mục ngành đào tạo trung học chuyên nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có các cơ sở giáo dục có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Hiệu trưởng các trường trung cấp chuyên nghiệp, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG

- Văn phòng Chính phủ;

- UBVHGD –TNTN&NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia giáo dục; Bùi Văn Ga

- Ban Tuyên giáo TW;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Kiểm toán Nhà nước;- Bộ Tư pháp (Cục Ktr VBQPPL);

- Như Điều 3;- Công báo;- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT; - Lưu VT, Vụ PC, Vụ GDCN.

 
Trang 6 của 19