Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Điều lệ qui chế trường học, trung tâm

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động TT GDTX
2 Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Mầm non
3 Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT ...
4 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Tiểu học
5 QUY CHẾ về việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân
6 Công văn số 702/SGDĐT-TCCB ngày 29/8/2006 của Sở Giáo dục và Đào tạo- xây dựng qui chế trường học
7 Quyết định số 04/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ...
8 Xây dựng NQ Hội đồng trường
9 QĐ 45 về Quy chế đào tạo Thạc sỹ
10 Điều lệ Trường Mầm non ban hành theo QĐ số 14/2008/QĐ-BGDĐT
11 Thông tư số 59/2008/TT-BGDĐT về biên chế trường chuyên biệt
12 Công văn số 881/SGD&ĐT-TCCB V/v thành lập HĐ trường
13 Quy chế trường Trung học phổ thông chuyên
14 Điều lệ trường Tiểu học
15 Điều lệ Trường Trung học cơ sở,trường Trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp
 

Danh mục

Đăng nhập