Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tuyển dụng, hợp đồng

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,
2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3 Hướng dẩn về việc Tuyển dụng viên chức ngành GIáo dục và Đào tạo
4 Quyết định số 10/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006
5 Nghị định 116 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
6 Nghị định 121 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
7 Thông tư số 10 của Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
8 Thông tư 04 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP
9 Nghị định 68 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước,đơn vị sự nghiệp
10 Thông tư số 21/2003/TTBLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động Thương binh xã hội Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003
11 Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và trung tâm giáo dục thường xuyên
12 Hướng dẫn số 08/HD-SGDĐT về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo
13 Thông tư số 15 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) về việc hướng dẫn Nghị định 68
14 Nghị định 44 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành ...
 

Danh mục

Đăng nhập