Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chính sách về lương

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Nghị định số 77/2021/TT-BGDĐT Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
2 Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thườn
3 Thông tư 08/2016/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức giờ dạy cho giáo viên làm công tác công đoàn
4 TT 08 về chế độ trả lương làm thêm giờ
5 TT 50 về chế độ trả thêm giờ cho GV
6 Công văn số 701/SNV-TCCC ngày 13/12/2007 về việc nâng bậc lương trước thờ ihạn...
7 Quyết định 244 của Thủ tướng về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy...
8 Thông tư liên tịch 01 của BGD&ĐT-BNV-BTC
9 Thông tư 33 Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ ...
10 Quyết định 161 của Thủ tướng về một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
11 Thông tư liên tịch 05 của BGD&ĐT-BNV-BTC về hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non
12 Quyết định 61 của Thủ tướng về chế độ,chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh
13 Nghị định 61 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục ...
14 Nghị định 204 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ,công chức, viên chức ...
15 Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chuyển xếp lương khi nâng ngạch,chuyển ngạch...
16 Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Nội vụ-Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chuyển xếp lương...
17 Thông tư 02 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo ...
18 Thông tư 03 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên ...
19 Thông tư 04 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung ...
20 Thông tư 05 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm ...
 
Trang 1 của 4

Danh mục

Đăng nhập