Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quy định, hướng dẫn

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức
2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức