Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản chỉ đạo, điều hành

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 CV 338 hướng dẫn tổng hợp giao quyền tự chủ tài chính năm 2016
2 Cv 392 hướng dẫn mua sắm, sửa chữa
3 Hướng dẫn cấp bù học phí HK I 15-16
4 Thủ tục công bố miễn giảm hoc phi
5 Hướng dẫn thực hiện NQ 18 thu HP
6 Công văn số 419
7 CV 2175-KHTC v/v hướng dẫn thực hiện công tác thu trong các cơ sở giáo dục công lập trên đ
8 Chủ trương nâng cấp phần mềm quản lý tài chính
9 Thông tư số 45/2014/TT-BTC
10 CV 726-KHTC (ra soat danh muc cong trinh truong hoc phai sua chua nam 2014)
11 CV 376-KHTC [huong dan sua chua CSVC bo sung CV 918]
12 CV 326-KHTC (khai thac su dung phan mem QLTS)
13 CV 1019 về việc sử dụng tài sản công cho thuê trong các cơ sở giáo dục công lập
14 Công văn hướng dẫn thanh lý, điều chuyển tài sản
15 Hướng dẫn trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật
16 Công văn số 1069/SGD&ĐT-KHTC
17 Công văn 918/SGD&ĐT-KHTC
18 Công văn số 1000/SGD&ĐT-KHTC
19 Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn học sinh
20 Công văn 781/SGD&ĐT-KH-TC
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập