Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Cẩm nang dành cho cán bộ công đoàn trường học

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Biểu mẫu về công tác tài chính dành cho CĐGD huyện, thành phố, tỉnh do LĐLĐ tỉnh quy định
2 Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp của Tổng LĐLĐ Việt Nam
3 Hướng dẫn phân hạng CĐ cấp trên cơ sở năm 2012 của LĐLĐ Tỉnh
4 Kế hoạch Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng
5 Quyết định của Tổng LĐLĐ VN Quy định về nội dung, phạm vi thu, chi tài chính CĐCS từ ngày 1/1/2012
6 Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng LĐLĐ ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ CĐ
7 Luật Tố cáo năm 2011
8 Luật Khiếu nại năm 2011
9 Hướng dẫn học tập chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2011 và 2012 của Ban Tuyên Giáo TW
10 Hướng dẫn Tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2012
11 Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
12 Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam
13 Nghị quyết 04-NQ/TU ngày 20/10/2011 của Tỉnh uỷ
14 Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 02/8/2011 của Tỉnh uỷ
15 Danh sách cán bộ Công đoàn chưa dự lớp tập huấn do LĐLĐ tỉnh tổ chức
16 Chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
17 Quy định về phân phối nguồn thu ngân sách Công đoàn áp dụng từ ngày 01/01/2012
18 Thông tư mới Quy định chế độ làm việc của giáo viên Mầm non
19 Quyết đinh 1375/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở
20 Liên đoàn Lao động Tỉnh chỉ đạo lập dự toán ngân sách Công đoàn năm 2012