Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp quy liên quan GDMN

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
2 Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV về định mức số người làm việc trong CSGDMN công lập
3 Thông tư 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định chức danh nghề nghiệp GV mầm non
4 Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ GDĐT, Bộ trưởng Bộ NV quy định về danh mục khung VTVL CSGD MN
5 Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
6 Thông tư 02/2014 ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia
7 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận PCGDMN
8 Thông tư 32/2012/TT-BGDĐT ban hành Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non
9 Kế hoạch 973 của UBND tỉnh về PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2011-2015
10 Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập
11 Chỉ thị 33-CT/TU v/v thực hiện PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010-2015
12 Thông tư 49/2011 ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non
13 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non
14 Thông tư liên tịch 29/2011 của Bộ GD&ĐT và Bộ TC hướng dẫn thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi
15 Thông tư 05/2011/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trường Mầm non
16 Quyết định 248 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định của TTCP phê duyệt Đề án PCGDMN
17 Thông tư 44/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Trường mầm non
18 Thông tư 32/2010/TT-BGDĐT ngày 02/12/2010 công nhận PCGD mầm non
19 Quyết định số 239/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án PCGDMN cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 – 2015
20 Quyết định số 41/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và họat động trường mầm non tư thục.
 
Trang 1 của 2