Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Sở GD&ĐT

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Quyết định khen thưởng năm học 2019-2020
2 Tiêu chí thi đua của Phòng GD&ĐT năm học 2018-2019
3 Tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn tập thể TTXS của bậc THPT 2018-2019
4 Các biểu mẫu để viết thành tích năm học
5 Tiêu chí thi đua năm học 2016-2017
6 Tiêu chí thi đua các cụm THPT năm học 2015 - 2016
7 Tiêu chí thi đua các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016
8 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước
9 Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc các bậc học năm học 2015-2016.
10 Tiêu chí thi đua của các PGD&ĐT năm học 2014-2015
11 Tiêu chí thi đua của TTGDTX năm học 2014-2015
12 Tiêu chí thi đua của trường THPT năm học 2014-2015
13 Tiêu chuẩn Tập thể TT,TTXS các bậc học 2014-2015
14 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
15 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
16 CV 1654 V/v nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT
17 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
18 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
19 Hướng dẫn 119 V/v Thi đua ngành giáo dục năm học 2012-2013
20 TIÊU CHÍ THI ĐUA 2012-2013
 
Trang 1 của 2