Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tài liệu nghiệp vụ công đoàn

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 (Mẫu tham khảo) Quy chế chi tiêu quỹ công đoàn
2 Định mức Khen thưởng Hội thao, Hội thi do CĐGD tỉnh phối hợp Sở GD và ĐT tổ chức
3 Quy định của LĐLĐ tỉnh về khen thưởng của tổ chức Công đoàn
4 Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X