Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản về SKKN

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ công nhận sáng kiến năm học 2019-2020
2 Công văn hướng dẫn viết sáng kiến 2018-2019 và các biểu mẫu
3 Công văn 673/SKHCN v/v chấn chỉnh công tác viết sáng kiến
4 Quyết định công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2016-2017
5 QĐ công nhận SKKN của ngành GDĐT năm học 2014-2015.
6 QĐ công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2013-2014
7 QĐ 31/2014/QĐ-UBND về Điều lệ Sáng kiến (có điều chỉnh).
8 Hướng dẫn 106-UBND về quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến.....
9 Quyết định 464/QĐ-SGD&ĐT v/v công nhận SKKN .
10 Mô tả giải pháp của Phan Hoàng Diệu - PGD Ba Tri
11 Mô tả giải pháp của ông Cao Minh Sơn - Phòng GD Trung học
12 Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012
13 Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ sáng kiến
14 Công văn của UBND tỉnh v/v dừng thực hiện HD liên ngành 15 về sáng kiến
15 Hướng dẫn của Sở KHCN về SKKN
16 Các sáng kiến kinh nghiệm lọai A
17 Mẫu giấy chứng nhận SKKN
18 Hướng dẫn 24 về viết, quản lý, đánh giá SKKN
19 Định mức chi cho đánh giá SKKN
20 Hướng dẫn đánh giá SKKN