Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản qui định về kinh phí thi

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Quyết định số 35 ngày 19/11/2013 của UBND tỉnh V/v Qui định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông...
2 Thông tư liên tịch 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo
 

Danh mục

Đăng nhập