Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quản lý văn bằng chứng chỉ

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT ban hanh Quy chế quản lý VBCC
2 Nghị định 158/NĐ-CP ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch
3 Thông tư 22/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế VB, CC của hệ thống GD quốc dân
4 Quyết định 34/2008/QĐ-BGDĐT ban hành mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
5 Công văn 4367/BGD&ĐT V/v hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông
6 Công văn 6408/BGD&ĐT-GDTrH V/v Hoàn thiện và quản lý cấp phát bằng tốt nghiệp THCS, THPT năm 2006
7 Quyết định 33/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
8 Quyết định 39/2008/QĐ-BGDĐT V/v Ban hành mẫu giấy chứng nhận hoàn thành chương trình lớp 10, lớp 11, lớp 12 ở cấp THPT
9 Quyết định 17/2008/QĐ-BGDĐT V/v ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THCS và mẫu bản sao bằng tốt nghiệp THCS
10 Quyết định 25/2008/QĐ-BGDĐT ban hành mẫu bằng tốt nghiệp THPT và mẫu bản sao từ sổ gốc bằng TN THPT
11 Công văn số 2797/UBND-NC V/v bảo quản và sử dụng con dấu, giấy chứng nhận đạ đăng ký mẫu dấu
12 Công văn 806/SGD&ĐT-GDTrH về việc Hoàn thiện và quản lí cấp phát bằng tốt nghiệp THCS năm 2006
 

Danh mục

Đăng nhập