Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thi học sinh giỏi

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 37/2013/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 56 về Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia
2 Công văn 8300 ngày 04/12/2012 của Bộ GDĐT hướng dẫn bổ sung thi học sinh giỏi thực hành
3 Thông tư 41/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
4 Hướng dẫn thi nói ngoại ngữ thi học sinh giỏi
5 Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi chọn HSG quốc gia THPT năm 2013
6 Thông tư 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25/11/2011 về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi quốc gia
7 Công văn 1032/SGD&ĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2010-2011
8 Thông tư 04/2010/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ...
9 Quyết định 70/BGDĐT Bổ sung khoản 1 Điều 16 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ...
10 Quyết định 68/2007/BGDĐT Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 34 của Quy chế thi chọn học sinh giỏi ...
11 Công văn 1070/SGD về việc Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG cấp tỉnh lớp 9 THCS và lớp 12 THPT năm học 2009-2010
12 Công văn 10938/BGDĐT Hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn HSG quốc gia lớp 12 THPT năm 2010
13 Quyết định 52/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/12/2006 Ban hành Qui chế thi chọn HSG
 

Danh mục

Đăng nhập