Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Kiểm định chất lượng giáo dục

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Hướng dẫn sử dụng phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non (theo Thông tư 25)
2 Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung, mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
3 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 V/v định lượng xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên ...
4 Công văn số 430/KTKĐCLGD-KĐPT ngày 04/05/2013 V/v xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm giáo dục thường xuyên
5 Công văn số: 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 28/12/2012 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài ...
6 Thông tư Số: 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo d...
7 Hướng dẫn nội dung, mức chi đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục
8 Hướng dẫn của UBND tỉnh về mức chi cho công tác tự đánh giá
9 Quyết định về việc định lượng kết qủa xếp loại học lực, hạnh kiểm của học viên...
10 Xác định yêu cầu, gợi ý tìm minh chứng theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trung tâm GDTX
11 Mẫu biểu đánh giá ngoài: MN, PT, GDTX
12 Hướng dẫn 46 /KTKĐCLGD-KĐPT ngày 15/01/2013
13 Hướng dẫn của Bộ GDĐT về tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở GDPT và GDTX
14 TT 61/2012 quy định điều kiện thành lập và giải thể, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức kiểm định CLGD
15 TT 62/2012 quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định CLGD trường ĐH, CĐ và TCCN
16 Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non theo quy trình rút gọn
17 Thông tư 13/2012 ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường THCS, trường THPT ...
18 Công văn 1007 ngày 21/12/2011 của Cục Khảo thí KĐCLGD xác định nội hàm, tìm minh chứng ...
19 Công văn 7886 ngày 23/11/2011 của Bộ GDĐT Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non
20 Thông tư 45 ngày 11/10/2011 của Bộ GDĐT Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường Mầm non
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập