Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo cập nhật số liệu học sinh TN THPT vào CSDL ngành.

Email In PDF.

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo: Hiện tại CSDL ngành đã mở, đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX cập nhật số liệu học sinh tốt nghiệp THPT 2022 vào hệ thống và gửi lại dữ liệu trước ngày 05/8/2022.

 

Danh mục

Đăng nhập