Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Chức năng nhiệm vụ

Email In PDF.

 

Phòng Giáo dục Chyên nghiệp có trách nhiệm tham mưu, giúp Giám đốc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Sở. Chức năng nhiệm vụ chính như sau:

-Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh;

-Quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp đối với trường trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham gia thẩm định các điều kiện thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các trường trung cấp chuyên nghiệp.

-Quản lý hoạt động liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hình thức vừa làm vừa học, từ xa trên địa bàn tỉnh (kể cả các Trung tâm Giáo dục thường xuyên) theo chủ trương và quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (bao gồm cả công tác cử tuyển);

-Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về giáo dục trong việc bảo đảm các điều kiện thành lập trường, hoạt động giáo dục, mở ngành đào tạo, công khai chất lượng giáo dục, công khai điều kiện bảm bảo chất lượng giáo dục, việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội đối với các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

-Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, các đề án phát triển đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp;

-Tổng hợp các vấn đề liên quan đến trường có yếu tố nước ngoài lĩnh vực đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, các trung tâm tư vấn du học tự túc;

-Chủ trì phối hợp với các Phòng thuộc Sở tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý.

-Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác bồi dưỡng giáo viên (bồi dưỡng theo chu kỳ).


Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập