Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp qui liên quan GDTrH

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 07/2016/TT-BGDDT hướng dẫn thực hiện ND 20 về PCGD
2 Thông tư số 27/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên CBQL TrH
3 Thông tư liên tịch 11/2015
4 Nghị quyết v/v bãi bỏ nội dung mức thu phí thi TN THPT và bổ túc THPT, phí thi nghề phổ thông....
5 QĐ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác.
6 Kế hoạch 1594/KH-UBND tỉnh thực hiện CTHĐ số 33 của TU
7 Chương trình hành động 33-CTr/TU ngày 27/01/2014 thực hiện NQ 29
8 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH HD thực hiện một số điều của NĐ 49 ...
9 Nghị quyết 24/NQ-CP ngày 09/6/2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực nghị NQ 29
10 Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
11 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ...
12 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ SP cho người tốt nghiệp ĐH muốn trở thành GV TrH
13 Quyết định V/v kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức và biên chế Sở GDĐT Bến Tre
14 Nghị quyết 14/2011 của HĐND tỉnh Bến Tre về thông qua Đề án xây dựng xã nông thôn mới
15 Thông tư liên tịch hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg
16 Thông tư Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và GDTX
17 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
18 Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy cán bộ, công chức tỉnh Bến Tre
19 Quy định của Sở GDĐTvề xuất nhập cảnh trong ngành GDĐT
20 NQ 19 của HĐND tỉnh quy định một số loại phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre (không thu lệ phí TS)
 
Trang 1 của 4

Danh mục

Đăng nhập