Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp qui liên quan GDTrH

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
41 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2005
42 Luật Giáo dục 2005
43 Thông tư 31 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi
44 Thông tư số 30 hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường
45 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi Olimpic tiếng Anh trên Internet dành cho học sinh phổ thông
46 Quyết định ban hành thể lệ cuộc thi giải toán qua Internet dành cho học sinh cấp TH, THCS
47 Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trung tâm GDTX
48 Thông tư 07/2009/TT-BGDĐT-BNV ngày 15/4/2009 Hướng dẫn quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm...
49 Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 ban hành Quy chế thực hiện công khai ...
50 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
51 Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT ngày 05/8/2008 ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
52 Thông tư 08/2009/TT-BGDĐT ngày 21/4/2009 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo thạc sĩ...
53 Thông tư 11 /2009/TT-BGDĐT ngày 08/5/2009 quy định về việc chuyển đổi loại hình trường...
54 Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 07/7/2010 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí...
55 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
56 Thông tư liên tịch hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các CSGD
57 Quy chế thi chọn học sinh giỏi
58 Thông tư 06/2010/TT-BGDĐT ban hanh Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
59 Thông tư 04-2010-TT-BGDDT sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi HS giỏi
60 Thông tư 05-2010-TT-BGDDT sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi TNTHPT
 
Trang 3 của 4

Danh mục

Đăng nhập