Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp qui liên quan GDTrH

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
21 Quyết định số 35/2011/QD-UBND Quy định về sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện CMHS
22 Thông tư 47 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở và Phòng GDĐT
23 Thông tư 44/2011/T-BGDĐ ngày 10/10/2011 quy định về chế độ thỉnh giảng trong các cơ sở giáo dục
24 Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT ban hành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên THPT
25 Thông tư 37/2011/TT-BGDĐT Quy định về nội dung và hình thức tuyển dụng giáo viên
26 Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
27 Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THPT
28 Nghị định 31 sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 75
29 Nghị định 54/2011/NĐ-CP quy định Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
30 Nghị định về chế độ phụ cấp công vụ đối với một số đối tượng cán bộ, công chức
31 Thông tư liên tịch 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh
32 Hướng dẫn thu học phí của Liên Sở tỉnh Bến Tre
33 Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
34 Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 về Hướng dẫn thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản HC
35 Thông tư số 01/2011/TT-BNV V/v hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.
36 Nghị định 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
37 Luật Viên chức số 58/2010/QH12
38 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12
39 Thông tư 35/TT-BGDĐT quy định danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi...
40 Thông tư 34/2010 quy định nội dung và hình thức thi nâng ngạch giáo viên trung học cao cấp
 
Trang 2 của 4

Danh mục

Đăng nhập