Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Ý tưởng mới về công tác thư viện Trường TH Tân Thiềng A, huyện Chợ Lách
2 Kế hoạch, bảng điểm, phụ lục ... thư viện 2020-2025
3 Kế hoạch thư viện trường học 2020-2025 và 2020-2021
4 Quyết định công nhận thư viện tiên tiến, xuất sắc đợt 1.2020
5 Quyết định công nhận thư viện tiên tiến, xuất sắc đợt 2.2019
6 Quyết định công nhận thư viện tiên tiến, xuất sắc tháng 8.2020
7 Bảng điểm đánh giá thư viện 2019-2020
8 Kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp thư viện ngày 03.6.2020
9 Quyết định công nhận thư viện đạt chuẩn, tiên tiến, xuất sắc đợt 1 năm 2019
10 Quyết định 39 công nhận thư viện tiên tiến, thư viện xuất sắc
11 Công văn 92 về việc kiểm tra, thẩm tra thư viện tiên tiến, xuất sắc năm 2019
12 Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT về xã hội hóa (áp dụng cho XHH thư viện)
13 Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quố
14 Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quố
15 Công văn Bộ GDĐT về việc đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong nhà trường PT, MN
16 Thông tư liên tịch qui định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư việ
17 Kế hoạch thư viện 2018-2019
18 Ngày sách Việt Nam
19 Quyết định công nhận thư viện đạt chuẩn THPT
20 Công văn hướng dẫn công tác tự bồi dưỡng nghiệp vụ thư viện trường học
 
Trang 1 của 2