Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản chế độ, chính sách cho CBQL, GV, HS

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư liên tịch 23/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập
2 Thông tư liên tịch 22/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập
3 Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú".
4 Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ số 49/2010/NĐ-CP và NĐ số 74/2013/NĐ-CP
5 Quyết định số 539/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn...
6 Hướng dẫn của UBND tỉnh về chức danh Trợ lý Thanh niên từ năm học 2013-2014
7 Hướng dẫn liên sở về thực hiện chính sách hỗ trợ HS THPT ở vùng có điều kiện KT đặc biệt khó khăn
8 Nghị định 74/2013 về sửa đổi, bổ sung Nghị định 49/2010
9 Nghị định 49/2010 về học phí
10 Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ...
11 Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn
12 Hướng dẫn về chức danh, chế độ chính sách cho trợ lý thanh niên
13 Thông tư 54/2012 về cộng tác viên thanh tra giáo dục; tiêu chuẩn cộng tác viên thanh tra giáo dục
14 Hướng dẫn thuyên chuyển GV
15 Các văn bản liên quan phụ cấp thâm niên
16 Quy định của UBND tỉnh về xét chọn, trao giải thưởng Trương Vĩnh Ký
17 HD liên sở v/v bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo được điều động làm công tác quản lý
18 Quyết định 07/2012/QĐ-UBND Quy định Chính sách trợ cấp kinh phí đào tạo...
19 Thông tư liên tịch sô 68 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo
20 NQ 16 của HĐND tỉnh trợ cấp kinh phí đào tạo và thu hút người có trình độ
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập