Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản liên quan đến xây dựng xã hội học tập

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Hướng dẫn của UBND tỉnh về đánh giá, xếp loại CĐHT cấp xã
2 Quyết định UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng XHHT giai đoạn 2016-2020
3 Quyết định kiện toàn BCĐ xây dựng XHHT tỉnh Bến Tre giai đoạn 2013-2020
4 Thông tư quy định về đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã
5 Kế hoạch số 3968/KH-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh đẩy mạnh phong trào HT suốt đời...
6 Quyết định 103/QĐ - UBND về việc kiệm toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập tỉnh Bến Tre
7 Kế hoạch xây dựng XHHT giai đoạn 2013-2020
8 Tài liệu theo chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức...
9 Quyết định của Thủ tướng CP phê duyệt Đề án xây dựng XHHT giai đoạn 2012-2020
10 Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị Vê tăng cường lãnh đạo của đảng đối với công tác khuyến học,...
11 Quyết định 112/2005 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng XHHT giai đoạn 2005-2010
12 Báo cáo công tác xây dựng xã hội học tập
 

Danh mục

Đăng nhập