Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Các kế hoạch, đề án, chiến lược, quy hoạch

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Kế hoạch 5454/KH- UBND ngày 11/11/2013 triển khai thực hiện Đề án "Xóa mù chữ đến năm 2020"
2 Kế hoạch 5441/KH- UBND v/v hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD, xóa mù chữ
3 Kế hoạch 5455/KH- UBND v/v triển khai nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các CSGD
4 Quyết định số 692/QĐ-TTg về Xóa mù chữ
5 Kế hoach thanh niên 2012-2020
6 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực GDĐT Bến Tre giai đoạn 2011-2020
7 Chương trình mục tiêu quốc gia về GDĐT giai đoạn 2012-2015
8 Kế hoạch 197 của UBND tỉnh về phát triển mạng lưới trường lớp THPT giai đoạn 2010-2015
9 Kế hoạch 1049 của UBND tỉnh về phát triển trường THPT chuyên Bến Tre giai đoạn 2011-2015
10 Kế hoạch 159 của UBND tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015
11 Kế hoạch V/v Tổ chức Hội thi nghiên cứu khoa học - kỹ thuật cho học sinh trung học NH 2012-2013
12 Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2011-2015
13 Kế hoạch triển khai Đề án ngoại ngữ tỉnh Bến Tre
14 Kế hoạch phát triển trường THPT chuyên Bến Tre
15 Quyết định 83/QĐ-TTg Phê duyệt Quy hoạch phát triển KT-XH tổng thể tỉnh Bến Tre đến năm 2020
16 Chiến lược phát triển GD 2011-2020
17 Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012
18 Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực GDĐT 2011-2020
19 Kế hoạch về công tác Y tế trường học của Sở GDĐT
20 Kế hoạch PBGD PL 2010-2012
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập