Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản liên quan TT học tập cộng đồng

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Quy định của UBND tỉnh về phụ cấp kiêm nhiệm cho CBQL các trung tâm HTCĐ
2 Hướng dẫn của Sở GDĐT về đánh giá trung tâm HTCĐ
3 Quyết định số 13/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Xoá mù chữ và GD tiếp tục sau khi biết chữ
4 Quyết định số 79/2008/QĐ-BGDĐT đánh giá và xếp loại học viên học Chương trình xoá mù chữ...
5 Công văn 232 ngày 05/3/2012 về Phân GV giảng dạy khi làm việc tại TTHTCĐ
6 Báo cáo tổng kết hoạt động TTHTCĐ 2007-2011
7 Tài liệu tham khảo.
8 Công văn 232/SGD&ĐT-GDTX phân công giáo viên giảng dạy khi được bố trí làm việc tại trung tâm HTCĐ
9 Các Văn bản về HTCĐ (tt)
10 Các Văn bản về HTCĐ giai đoạn 2005-2011
11 Tiêu chí đánh giá hoạt động của các trung tâm HTCĐ ban hành kèm theo Công văn số 253/
12 Chương trình phối hợp giữa Bộ đội biên phòng và ngành GDĐT
13 Báo cáo về hoạt động của TT HTCĐ năm 2011
14 Hướng dẫn của UBND tỉnh về tổ chức và quản lý các TTHTCĐ
15 Công văn 913 /BGDĐT-GDTX V/ v nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.
 

Danh mục

Đăng nhập