Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Sở GD&ĐT

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Tiêu chí thi đua của Phòng GD&ĐT năm học 2018-2019
2 Tiêu chí thi đua và tiêu chuẩn tập thể TTXS của bậc THPT 2018-2019
3 Các biểu mẫu để viết thành tích năm học
4 Tiêu chí thi đua năm học 2016-2017
5 Tiêu chí thi đua các cụm THPT năm học 2015 - 2016
6 Tiêu chí thi đua các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016
7 Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước
8 Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc các bậc học năm học 2015-2016.
9 Tiêu chí thi đua của các PGD&ĐT năm học 2014-2015
10 Tiêu chí thi đua của TTGDTX năm học 2014-2015
11 Tiêu chí thi đua của trường THPT năm học 2014-2015
12 Tiêu chuẩn Tập thể TT,TTXS các bậc học 2014-2015
13 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
14 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
15 CV 1654 V/v nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT
16 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
17 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
18 Hướng dẫn 119 V/v Thi đua ngành giáo dục năm học 2012-2013
19 TIÊU CHÍ THI ĐUA 2012-2013
20 Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012
 
Trang 1 của 2