Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Sở GD&ĐT

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Tiêu chí thi đua năm học 2016-2017
2 Tiêu chí thi đua các cụm THPT năm học 2015 - 2016
3 Tiêu chí thi đua các phòng GD&ĐT năm học 2015 - 2016
4 Tiêu chí thi đua của các Trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2015-2016.
5 Tiêu chuẩn danh hiệu tập thể tiên tiến, tiên tiến xuất sắc các bậc học năm học 2015-2016.
6 Tiêu chí thi đua của các PGD&ĐT năm học 2014-2015
7 Tiêu chí thi đua của TTGDTX năm học 2014-2015
8 Tiêu chí thi đua của trường THPT năm học 2014-2015
9 Tiêu chuẩn Tập thể TT,TTXS các bậc học 2014-2015
10 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
11 Hướng dẫn thi đua ngành giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014.
12 CV 1654 V/v nâng cao chất lượng công tác TĐ-KT
13 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
14 Hứớng dẫn thi đua năm học 2012-2013 của Sở GDĐT
15 Hướng dẫn 119 V/v Thi đua ngành giáo dục năm học 2012-2013
16 TIÊU CHÍ THI ĐUA 2012-2013
17 Hướng dẫn thi đua ngành GDĐT năm học 2011-2012
18 Hướng dẫn tổ chức thi đua năm học 2010-2011
19 Tiêu chí thi đua-Tập thể TT, XS