Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của UBND tỉnh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 CV 5329-UBND yêu cầu tổ chức xét thi đua, khen thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
2 Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2016-2017
3 Quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học kỳ 2014-2017
4 Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2016-2017
5 Quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017
6 CV số 16/HĐTĐKT v/v tổ chức lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng cấp tỉnh.
7 CV số 39/HĐTĐKT v/v xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
8 QĐ 1485/QĐ-UBND thực hiện mức chi tiền thưởng trên cơ sở mức lương 1.300.000 đ
9 QĐ 2428/QĐ-UBND v/v tặng thưởng Cờ thi đua năm học 2015-2016
10 QĐ 2082/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016
11 QĐ 2083/QĐ-UBND khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2015-2016
12 QĐ 2084/QĐ-UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013-2016
13 Mức chi tiền thưởng mới theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
14 Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016.
15 Chỉ thị phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".
16 QĐ của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.
17 QĐ 502/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua ...
18 CV 06/HĐTĐKT v/v giải thích nội dung cá nhân tham gia Đề tài để xét danh hiệu thi đua...
19 Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
20 QĐ 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
 
Trang 1 của 3