Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của UBND tỉnh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ 17/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng
2 QĐ 2247-UBND v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
3 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
4 Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2018
5 CV 5329-UBND yêu cầu tổ chức xét thi đua, khen thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
6 Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2016-2017
7 Quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học kỳ 2014-2017
8 Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2016-2017
9 Quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017
10 CV số 16/HĐTĐKT v/v tổ chức lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng cấp tỉnh.
11 CV số 39/HĐTĐKT v/v xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
12 QĐ 1485/QĐ-UBND thực hiện mức chi tiền thưởng trên cơ sở mức lương 1.300.000 đ
13 QĐ 2428/QĐ-UBND v/v tặng thưởng Cờ thi đua năm học 2015-2016
14 QĐ 2082/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016
15 QĐ 2083/QĐ-UBND khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2015-2016
16 QĐ 2084/QĐ-UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013-2016
17 Mức chi tiền thưởng mới theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
18 Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016.
19 Chỉ thị phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".
20 QĐ của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.
 
Trang 1 của 3