Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của UBND tỉnh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ 2428/QĐ-UBND v/v tặng thưởng Cờ thi đua năm học 2015-2016
2 QĐ 2082/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016
3 QĐ 2083/QĐ-UBND khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2015-2016
4 QĐ 2084/QĐ-UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013-2016
5 Mức chi tiền thưởng mới theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
6 Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2016.
7 Chỉ thị phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới".
8 QĐ của UBND tỉnh v/v khen thưởng năm học 2014-2015.
9 QĐ 502/QĐ-UBND ban hành Quy định tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm, Khối thi đua ...
10 CV 06/HĐTĐKT v/v giải thích nội dung cá nhân tham gia Đề tài để xét danh hiệu thi đua...
11 Hướng dẫn thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
12 QĐ 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.
13 QĐ số 1602-UBND v/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
14 QĐ số 1601-UBND v/v tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.
15 QĐ số 1600-UBND v/v tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
16 QĐ số 1599-UBND v/v khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2013-2014.
17 QĐ số 1598-UBND v/v khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2013-2014.
18 Quyết định số 1302/UBND v/v khen thưởng thành tích trường THPT đỗ TN 100%.
19 Thông tri số 05 về việc tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng.
20 CV 15/HĐTĐKT v/v đính chính nội dung xét khen thưởng cấp Nhà nước.
 
Trang 1 của 2