Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của UBND tỉnh

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ 1276 v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo NĐ 91 và NĐ 72
2 Hướng dẫn 39-HĐTĐKT thực hiện Quy chế công tác thi đua, khen thưởng
3 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỉ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua
4 QĐ 17/2018/QĐ-UBND ban hành quy chế công tác thi đua khen thưởng
5 QĐ 2247-UBND v/v thực hiện mức chi tiền thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
6 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước
7 Chỉ thị phát động phong trào thi đua năm 2018
8 CV 5329-UBND yêu cầu tổ chức xét thi đua, khen thưởng theo NĐ 91/2017/NĐ-CP
9 Quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của tỉnh năm học 2016-2017
10 Quyết định tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" năm học kỳ 2014-2017
11 Quyết định khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2016-2017
12 Quyết định tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2016-2017
13 CV số 16/HĐTĐKT v/v tổ chức lễ trao tặng khen thưởng cấp Nhà nước và khen thưởng cấp tỉnh.
14 CV số 39/HĐTĐKT v/v xét thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
15 QĐ 1485/QĐ-UBND thực hiện mức chi tiền thưởng trên cơ sở mức lương 1.300.000 đ
16 QĐ 2428/QĐ-UBND v/v tặng thưởng Cờ thi đua năm học 2015-2016
17 QĐ 2082/QĐ-UBND tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015-2016
18 QĐ 2083/QĐ-UBND khen thưởng thành tích tổng kết năm học 2015-2016
19 QĐ 2084/QĐ-UBND tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh 2013-2016
20 Mức chi tiền thưởng mới theo Nghị định số 42/2010/NĐ-CP
 
Trang 1 của 3