Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Trung ương

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tư 22/2018 hướng dẫn thi đua Bộ Giáo dục & Đào tạo
2 Quyết định 3246/QĐ-BGDĐT về việc tặng Cờ thi đua.
3 Quyết định tặng Bằng khen phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2017-2018
4 Quyết định 2168/QĐ - BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
5 QĐ 2624/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
6 Quyết định số 1949/QĐ-TTg ngày 04/012/2017 về tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
7 QĐ 1950/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
8 Quyết định của Chủ tịch nước v/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
9 Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 91/2017/NĐ-CP
10 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
11 QĐ 2441/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
12 QĐ 2294/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
13 QĐ 2293/QĐ-TTg v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
14 QĐ 4152/QĐ-BGDĐT v/v tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo
15 QĐ 4827/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
16 CV số 3332/BGDĐT-TĐKT v/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017
17 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
18 Quyết định 2454/QĐ-TTg v/v tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.
19 Quyết định 2452/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
20 QĐ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
 
Trang 1 của 3