Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Trung ương

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 QĐ 2441/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
2 QĐ 2294/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
3 QĐ 2293/QĐ-TTg v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
4 QĐ 4152/QĐ-BGDĐT v/v tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo
5 QĐ 4827/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
6 CV số 3332/BGDĐT-TĐKT v/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017
7 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
8 Quyết định 2454/QĐ-TTg v/v tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.
9 Quyết định 2452/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
10 QĐ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
11 Quyết định của Bộ GD&ĐT v/v tặng Bằng khen.
12 QĐ 2024-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
13 Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
14 QĐ 390-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động.
15 QĐ 113/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động.
16 QĐ 2123/QĐ-TTg v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
17 QĐ 2123/QĐ-TTg v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
18 Thông tư 07/2014/TT-BNV.
19 Luật số 39/2013/QH13
20 Nghị định 65/2014/NĐ-CP .
 
Trang 1 của 3