Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản của Trung ương

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Quyết định 2168/QĐ - BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
2 QĐ 2624/QĐ-CTN v/v tặng thưởng Huân chương Lao động
3 Quyết định số 1949/QĐ-TTg ngày 04/012/2017 về tặng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
4 QĐ 1950/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
5 Quyết định của Chủ tịch nước v/v phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
6 Thông tư 08/2017/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của NĐ 91/2017/NĐ-CP
7 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
8 QĐ 2441/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
9 QĐ 2294/QĐ-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ
10 QĐ 2293/QĐ-TTg v/v tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
11 QĐ 4152/QĐ-BGDĐT v/v tặng Cờ thi đua của Bộ Giáo dục Đào tạo
12 QĐ 4827/QĐ-BGDĐT v/v tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục
13 CV số 3332/BGDĐT-TĐKT v/v triển khai xét tặng danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017
14 Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục.
15 Quyết định 2454/QĐ-TTg v/v tặng Cờ Thi đua của Chính phủ.
16 Quyết định 2452/QĐ-TTg tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
17 QĐ tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.
18 Quyết định của Bộ GD&ĐT v/v tặng Bằng khen.
19 QĐ 2024-TTg v/v tặng Cờ thi đua của Chính phủ.
20 Nghị định 27/2015/NĐ-CP quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT.
 
Trang 1 của 3