Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản pháp quy liên quan GDTX, GD KTTH-HN

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Chuong trinh giao duc tiep tuc sau khi BC 4,5
2 Thông tư liên tịch 39/2015 hướng dẫn sáp nhập TTGDTX và GDNN
3 Văn bản hợp nhất QĐ của Bộ GDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm HTCĐ
4 Văn bản hợp nhất Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT
5 Thông tư 26/2014/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại...
6 Nghị định 20/2014/ND-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về PCGD, xóa mù chữ
7 THÔNG TƯ 43/2006/TT-BGDĐT HD TTr toàn diện nhà trường, CSGD khác và thanh tra hoạt động SP nhà giáo
8 QUYẾT ĐỊNH 13 /2007/QĐ-BGDĐT ban hành Chương trình Xoá mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ
9 QUYẾT ĐỊNH 50/2006/QĐ-BGDĐT BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
10 QUYẾT ĐỊNH 21/2007/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định Chương trình giáo dục thường xuyên về Ứng dụng CNTT-TT
11 QUYẾT ĐỊNH 42/2008/QĐ-BGDĐT ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ TCCN, CĐ, ĐH
12 QUYẾT ĐỊNH 66/2008/QĐ-BGDĐT VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH GDTX VỀ TIẾNG ANH THỰC HÀNH
13 Quyết định 30/2008 ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ NN, TH
14 Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá xếp loại học viên...
15 Thông tư 15/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trung tâm giáo dục thường xuyên
16 Thông tư 33/2011 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên giáo dục thường xuyên
17 Thông tư 26/2010 ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên đáp ứng yêu cầu của người học
18 Thông tư số: 03 /2011/TT- BGDĐT về Quy chế về Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
19 Thông tư 42/2010/TT-BGDĐT ban hành quy định Chuẩn giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên
20 Thông tư 96/2008/TT-BTC của Bộ TC hướng dẫn hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước cho các TT HTCĐ
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập