Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Văn bản về SKKN

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Công văn hướng dẫn viết sáng kiến 2018-2019 và các biểu mẫu
2 Công văn 673/SKHCN v/v chấn chỉnh công tác viết sáng kiến
3 Quyết định công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2016-2017
4 QĐ công nhận SKKN của ngành GDĐT năm học 2014-2015.
5 QĐ công nhận SKKN cấp tỉnh năm học 2013-2014
6 QĐ 31/2014/QĐ-UBND về Điều lệ Sáng kiến (có điều chỉnh).
7 Hướng dẫn 106-UBND về quy trình thủ tục xét, công nhận sáng kiến.....
8 Quyết định 464/QĐ-SGD&ĐT v/v công nhận SKKN .
9 Mô tả giải pháp của Phan Hoàng Diệu - PGD Ba Tri
10 Mô tả giải pháp của ông Cao Minh Sơn - Phòng GD Trung học
11 Quyết định về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2011 - 2012
12 Nghị định 13/2012/NĐ-CP ban hành Điều lệ sáng kiến
13 Công văn của UBND tỉnh v/v dừng thực hiện HD liên ngành 15 về sáng kiến
14 Hướng dẫn của Sở KHCN về SKKN
15 Các sáng kiến kinh nghiệm lọai A
16 Mẫu giấy chứng nhận SKKN
17 Hướng dẫn 24 về viết, quản lý, đánh giá SKKN
18 Định mức chi cho đánh giá SKKN
19 Hướng dẫn đánh giá SKKN