Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thi tốt nghiệp THPT

Tìm...     Số hàng/trang: 
TT Danh mục
1 Thông tin cần biết về thi THPT Quốc gia năm 2017
2 Thông tư liên tịch số 40 Quy định mức thu lệ phí tuyển sinh
3 Mẫu phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệpTHPT năm 2016
4 Công văn số 1078 hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia
5 Thông tư số 03/2016 của Bộ GD và ĐT về việc bổ sung, sửa đổi Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao Đẳng
6 Thông tư số 02/2016 ngày 10/3/2016 sửa đổi, bổ sung Qui chế thi tốt nghiệp THPT năm 2016
7 Kế hoạch 1002/KH-SGDĐT ngày 27/5/2015 triển khai thi THPT quốc gia tại Tỉnh Bến Tre năm 2015
8 Các tài liệu, văn bản họp Ban chỉ đạo thi
9 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh năm học 2014-2015
10 Chỉ thị số 01 của UBND tỉnh Bến Tre Về việc tổ chức xét công nhận tốt nghiệp, thi THPT Quốc gia ...
11 Quyết định 1101/BGDĐT về giao nhiệm vụ các Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì cụm thi tại Tỉnh
12 Quyết định số 768/BGDDT Về việc giao nhiệm vụ cho các trường Đại học chủ trì cụm thi
13 Công văn 1388 Hướng dẫn 1388/BGDDT thực hiện Qui chế thi THPT Quốc gia
14 Chỉ thị số 04 của Thủ tướng CHính phủ về kỳ thi Quốc gia năm 2015
15 Thông tư 03 ban hành Qui chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính qui
16 Thông tư 02 ban hành Qui chế thi tốt nghiệp THPT Quốc gia
17 Thông tư 40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT qui định mức thu phí dự thi THPT Quốc gia 2015
18 Một số mẫu báo cáo, biên bản dành cho hội đồng coi thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014
19 Qui trình cập nhật dữ liệu thi tốt nghiệp THPT năm 2014
20 Tài liệu Hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp THPT năm học 2013-2014
 
Trang 1 của 2

Danh mục

Đăng nhập