Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo về việc báo cáo thống kê tốt nghiệp

Email In PDF.

Hiện tại cơ sở dữ liệu ngành đã mở, đề nghị các trường THPT, TTGDNN-GDTX cập nhật số học sinh tốt nghiệp của đơn vị mình vào hệ thống và gửi báo cáo về Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/8/2021.

 

Danh mục

Đăng nhập