Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Triển khai quyết liệt biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường

Email In PDF.

Triển khai quyết liệt biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường

GD&TĐ - Nội dung này được Sở GD&ĐT Bến Tre gửi các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tại văn bản 3247/SGDĐT-CTTT do Phó Giám đốc Nguyễn Văn Huấn ký ngày 22/12/2016.

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.

Từng đơn vị xây dựng kế hoạch hành động cụ thể theo từng tháng, từng học kỳ và từng năm học về phòng, chống bạo lực học đường; tăng cường công tác quản lý học sinh, tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động vui chơi, lồng ghép giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của học sinh trong việc “nói không với hành vi bạo lực và tệ nạn xã hội”;

Có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời các vụ việc học sinh tổ chức đánh nhau; phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác hành vi bạo lực xảy ra đối với bản thân, bạn bè và có biện pháp xử lý kịp thời khi có vụ việc xảy ra.

Thực hiện có hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh, chú trọng công tác giáo dục đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (Trợ lý thanh niên), Tổng phụ trách Đội, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn, cán bộ, nhân viên của nhà trường đối với việc quản lý, giáo dục học sinh, phòng chống bạo lực học đường và phòng ngừa tình trạng học sinh đánh nhau. Xử lý nghiêm, công khai các trường hợp vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với cơ quan công an, Ban đại diện cha mẹ học sinh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh... và các cơ quan liên quan ở địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng học sinh đánh nhau; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Lập Phương