Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

38. Thủ tục: Xét, cấp học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên hệ cử tuyển

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Sau khi nhập học 15 ngày học sinh, sinh viên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ.

Bước 2: Học sinh, sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Thời gian: Sáng từ 07 giờ 00 đến 11 giờ 00, chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ra phiếu hẹn.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3. Chuyển bộ phận chuyên môn. Nếu hồ sơ hợp lệ thì trình lãnh đạo ký Văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt, trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì có văn bản trả lời và nêu lý do cụ thể.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua Bưu diện.

- Thành phần hồ sơ:

+ Giấy xác nhận của nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học (Theo mâu tại phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số | 44/2016/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016);

+ Bản cam kết của học sinh, sinh viên (theo mẫu tại phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Theo định kỳ xét, cấp học bổng chính sách

+ Học bổng chính sách được cấp hàng tháng đối với sinh viên nhận học bổng thông qua thẻ ATM;

+ Học bổng chính sách được cấp hai lần trong năm, mỗi lần cấp 6 tháng, lần thứ nhất cập vào tháng 10, lần thứ 2 cấp vào thánh 3 đối với học sinh, sinh viên nhận học bông được trả bằng tiền mặt, học bông được chi trả thông qua gia đình người học.

- Đối tượng thực hiện TTHC: Các học sinh, sinh viên hệ cử tuyến.

- Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo,

- Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định nhận học bổng chính sách đối với sinh viên cử tuyển của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Phí, lệ phí: Không.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Giấy xác nhận của nhà trường nơi học sinh, sinh viên đang theo học (Theo mâu tại phụ lục I, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐTBLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016);

+ Bản cam kết của học sinh, sinh viên (theo mẫu tại phụ lục II, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

+ Về đối tượng: Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển được quy định tại Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ địa học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của

Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ địa học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Không bị dừng cấp học bổng chính sách theo quy định tại mục IV Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính.

* Học sinh, sinh viên bị kỷ luật buộc thôi học thì không được nhận học bổng chính sách, kể từ thời điểm Quyết định kỷ luật có hiệu lực.

* Học sinh, sinh viên bị đình chỉ học tập thì không được nhận học bổng chính sách trong thời gian bị đình chỉ, trừ trường hợp dùng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban hoặc dùng học vì lý do khác (không do kỷ luật hoặc tự thổi học).

- Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thông giáo dục quốc dân.

+ Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ địa học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Nghị định số 49/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ địa học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ

tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

+ Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 05/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về sửa đổi bổ sung mục III của Thông tự lận tích sử 23/2008/TTLT-BGDDT | BLDTBXH-BTC ngày 28/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương | binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

 

PHỤ LỤC I

Mẫu giấy xác nhận của cơ sở giáo dục (Kèm theo Thông tư Liên tịch số 14/2016/TTLT/BGDDT-BLDTBXTT-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC

Trường.......................................................................................................

Địa chỉ:.......................................................................................................

Số điện thoại: ............................................................................................

Xác nhận anh/chị (Chữ in hoa, cỏ dấu)..................................................

Là sinh viên/ học sinh năm thứ .. ........................................................... Khoá học............................................................................................................................. .. . Giấy xác nhận này để làm căn cứ xét, cấp học bổng chính sách theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật, đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học, nhà trường sẽ gửi thông báo kịp thời về địa phương.

............ , ngày ... tháng ... năm ......

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

 

Phụ lục II

Mẫu bản cam kết (Kèm theo Thông tư liên tịch số 14/2016/TTLT/BG150T-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 5 năm 2016)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Tôi là...........................................................................................................

Học sinh lớp............................................ khóa .........................................

Trường: .....................................................................................................

Địa chỉ thường trú ....................................................................................

Số chứng minh nhân dân:................................ ngày cấp: .................

nơi cấp:.....................................................................................................

Tôi đã nghiên cứu kỹ và xin cam kết thực hiện các nội dung được quy định tại Thông tư Liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc họ thống giáo dục quốc dân.

Nếu trong trường hợp phải bồi hoàn, tôi xin cam kết hoàn trả số tiền được quy định tại Thông tư Liên Bộ nói trên.

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

......, ngày ... tháng ... năm 20... Người viết cam kết

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin đã đăng: